Phòng Giám định bảo hiểm y tế

Phòng Quản lý Thu

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Văn Phòng

Phòng Cấp sổ, thẻ

Phòng Tổ chức cán bộ