• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Đinh Phu
Email:
dinhphu0104@gmail.com
Ngày gửi:
26/02/2020
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Hiện nay tôi và vợ đang công tác tại TP Đà Nẵng , năm 2020 vợ  nghỉ chế đọ thai sản .Vì vây :
Trong thời gian nghỉ chế độ thai sản thì vự và chồng được hưởng chế độ như thế nào va mức hỗ trợ là bao nhiêu .Trân trọng cảm ơn

Trả lời bởi:
Nguyễn Thị Thu
Ngày trả lời:
28/02/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

1. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Khoản 1, Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định:

“1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

Nếu vợ Bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con) thì được nghỉ việc hưởng

chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con của Bạn được quy định tại Khoản 2, Điều 34 nêu trên.

2. Mức hưởng chế độ thai sản

Được quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 như sau:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.”

 3. Ngoài ra, lao động nữ sinh con còn được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.

 

  Trân trọng!