• DANH SÁCH THĂM DÒ
Bạn có hài lòng khi giao dịch với cơ quan BHXH không?

Bạn có hài lòng khi giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội không?

Hài lòng
Chưa hài lòng