Từ 13 giờ 00 ngày 30/7, BHXH thành phố tạm dừng tiếp công dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

31/07/2020 09:45 AM


Từ 13 giờ 00 ngày 30/7, BHXH thành phố tạm dừng tiếp công dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.