BHXH Thành phố ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục giải quyết công việc thuộc thẩm quyền

20/07/2020 02:46 PM


Ngày 17/7/2020, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Đinh Văn Hiệp đã ký Quyết định số 237/QĐ-BHXH về việc ban hành ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, thay thế Quyết số 459/QĐ-BHXH ngày 31/10/2019.

 

(Ảnh tham khảo)

 

Theo đó, Quy trình nhằm cụ thể hóa Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, gồm 02 nội dung: Quy trình, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính hồ sơ giấy với 27 thủ tục thuộc 3 lĩnh vực (Giải quyết hưởng chế độ BHXH và Chi trả các chế độ BHXH, BHTN; Thu và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Thực hiện chính sách BHYT) và Quy trình, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính hồ sơ giao dịch điện tử với 33 thủ tục thuộc 2 lĩnh vực (Giải quyết hưởng chế độ BHXH và Chi trả các chế độ BHXH, BHTN; Thu và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT).

Bạn đọc quan tâm có thể tải văn bản dưới đây./.

Trần Anh Huy