Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1709)
Trích yếu: Công văn số 1212/BHXH-QLT ngày 18/6/2020 của BHXH thành phố về việc thực hiện một số nội dung theo Công văn số 3521/UBND-SLĐTBXH
Ngày ban hành:
18/06/2020
Ngày có hiệu lực:
18/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
29/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày có hiệu lực:
27/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Ngày ban hành:
20/06/2020
Ngày có hiệu lực:
20/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 2153/QĐ-BYT ngày 25/5/2020 của Bộ Y tế Ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế
Ngày ban hành:
20/06/2020
Ngày có hiệu lực:
20/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 2178/QĐ-BYT ngày 27/5/2020 của Bộ Y tế Bổ sung Phụ lục 08 (Danh mục mã vật tư y tế) ban hành kèm theo QĐ số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý KCB và thanh toán BHYT
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày có hiệu lực:
27/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 542/QĐ-BHXH ngày 30/3/2020 của BHXH Việt Nam Ban hành mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.
Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày có hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực